آزمون و ارزشیابی

از آنجایی که هیچ فرایند آموزشی بدون سنجش مستمر مؤثر و مفید نخواهد بود پس از آموزش و یادگیری مباحث طبق برنامه های از پیش تعیین شده آموخته های دانش آموزان با هدف ارزشیابی و سنجش میزان یادگیری مورد ارزیابی و پایش قرار میگیرد تا نقاط ضعف احتمالی و قوتشان در هر مبحث مشخص شود.کارنا مه های تخصصی برای هر آزمون صادر و در اختیار والدین قرار می گیرد مشاورین مرکز در خصوص نمرات ،رشد و میزان یادگیری رهنمود های لازم را به دانش آموزان و خانواده های محترمشان ارائه می دهند

ارزشیابی کلاسی (آزمونک)

این ارزشیابی ها به صورت تکدرس و بدون نمره منفی درکلاس درس برگزار و هدف از آن اندازه گیری میزان آموخته های دانش آموز در آن درس طی دو هفته آموزشی است

ارزشیابی دوره ای

ارزشیابی دوره ای به صورت ماهانه وبا ارائه ی برنامه ی بودجه بندی متناسب با هر پایه و اهداف آموزشی آن برگزار می شود. ارزشیابی دوره ای برای پایه های ششم و نهم بر اساس آخرین تغییرات آزمون های ورودی مدارس سمپاد با احتساب نمره منفی و رعایت دقیق زمان طراحی می شود 

آزمون (مسابقه) دُرنا

خط علم از سال ۱۳۹۲ هر سال سه مرحله آزمون دُرنا (سنجش سواد ریاضی) در ماه های مهر(تشخیصی)، دی و اردیبهشت درسطح مدارس ابتدایی شهر تهران برگزارمی کند

با توجه به سیاستهای آموزش و پرورش درمقطع ابتدایی از سال 1397 موضوع آزمون دُرنا از سنجش سواد ریاضی به مسابقه هوش و استعداد تحلیلی تغییرکرد. پرسش های این مسابقه(آزمون) آموخته های عمیق ریاضی دانش آموزان با هدف خلاقیت در حل مسئله طراحی می شود

دانش آموزان در هر سطحی می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

کلاس حل تمرین

دانش آموزان در خط علم ملزم به رعایت یکسری قوانین ازجمله حضور به موقع در کلاس ، نداشتن تأخیر ، شرکت در آزمون ها و آزمونک ها ، داشتن ظاهری آراسته و پوششی مناسب ، انجام تکالیف و رعایت مسائل انضباطی و تربیتی هستند ،  نظارت بر اجرای صحیح ، درست و کامل این مسئولیت ها از وظایف اصلی پشتیبانان است

کنترل ورود و خروج ،ثبت تأخیر ،پیگیری غائبین کلاس ،چک تکلیف و ثبت در کاردکس مخصوص،رسیدگی به مسائل انضباطی و تربیتی ،برگزاری آزمون و کنترل پوشش ظاهری ،شناسایی دانش آموزان با سطح علمی متوسط (نسبت به کلاس) و معرفی جهت شرکت در کلاس رفع اشکال مضاعف ، تطبیق میزان تدریس اساتید با بودجه بندی ، حضور در کلاس تدریس و کنترل میزان پاسخگوئی و مشارکت دانش  آموزان در کلاس ، بررسی جزوات و میزان یادداشت برداری ها و ……….. توسط پشتیبانان انجام می شود.

کلاس های حل آزمون و رفع اشکال مضاعف

مرور،تکرار و تمرین یکی از ارکان اصلی یادگیری و تثبیت است .تشکیل کلاسهای حل تمرین و ملزم نمودن دانش آموزان جهت حضور در این کلاسها در راستای تثبیت یادگیری باجدیت از سوی آموزشگاه انجام می پذیرد

در این کلاسها ، اشکالات دانش آموزان برطرف و تمریناتی در قالب پلی کپی از مباحث تدریس شده هفته قبل با روش پرسش و پاسخ و تشویق جهت مشارکت در کلاس حل میشود . در فواصل زمانی مختلف و باتوجه برنامه های آزمونی توسط مشاورین رهنمودهای مشاوره ای به دانش آموزان داده میشود. یکی از کارهای دیگری که در کلاسها انجام می شود برگزاری آزمونک های کلاسی هست که بدینوسیله می توانیم در کمترین زمان اشکالات موضوعی دانش آموزان را شناسایی و با ارائه گزارش آزمون به معلم ، در صورت نیاز موضوع درسی مورد نظر مجدد توضیح داده می شود

تشویق و اهدای جوایز

ایجاد رقابت سالم و دادن انگیزه ،افزایش مشارکت در کلاس ،بالا بردن سطح علمی، صعودی بودن روند رشد دانش آموزان از تاثیرات دارا بودن سیستم تشویق مبتنی بر شایسته سالاری است دانش آموزان بر اساس نمرات آزمون های جامع ،پرسش و پاسخ کلاسی ،مشارکت و حضور فعال در کلاس ،انجام صحیح و کامل تکالیف ، نمودار رشد ماهانه ،شرکت در مسابقات آموزشگاهی تشویق و جوایزی ارزنده و نفیس به آنها اهدا می شود.