ثبت نام در کارگاه مشاوره ششم و نهم

زمان برگزاری کارگاه مشاوره ششم :روز پنجشنبه 6 بهمن ماه ساعت13

زمان برگزاری کارگاه مشاوره نهم :روز جمعه 7 بهمن ماه ساعت 15/30

ثبت نام کارگاه مشاوره ششم و نهم