ویژه دانش آموزانی که در کلاسهای ترم تابستان 1400 آموزشگاه شرکت کرده اند.

ویژه دانش آموزان جدیدالورود