تخفیف ویژه!
ظرفیت تکمیل شد
پکیج ریاضی و علوم _ پایه هشتم (مهر 1400)
استاد حمید طالب تبار
تخفیف ویژه!
ظرفیت تکمیل شد
ادبیات فارسی تیزهوشان _ پایه هشتم (مهر 1400)
تخفیف ویژه!
ظرفیت تکمیل شد
عربی تیزهوشان _ پایه هشتم (مهر 1400)
تخفیف ویژه!
ظرفیت تکمیل شد
دوره علوم تیزهوشان _ پایه هشتم (مهر 1400)
تخفیف ویژه!
ظرفیت تکمیل شد
ریاضی تیزهوشان _ پایه هشتم (مهر 1400)