استاد نگار آبگینه ساز

مدرس ریاضیات تالیف کتاب هندسه پایه ) دهم و یازدهم ( انتشارات تخته سیاه طراح سوال ازمون های ریاضی تیزهوشان گاج متوسطه اول طراح سوال هوش پایه ششم و نهم آزمون های گاج ویراستار کتاب ریاضی دهم انتشارات تخته سیاه ناظر علمی ریاضی متوسطه اول و دوم مجموعه منتا تدریس یار ریاضی عمومی دانشگاه امیرکبیر […]

استاد علی کریمی

مدرس ریاضی طراح آزمون های کشوری مبتکران دبیر و سرپرست پایه های سوم، چهارم و پنجم مدارس مصباح، پیام غدیر، پارسا مدرس آموزشگاه های تیزهوشان 25 سال سابقه تدریس در مدارس تهران

استاد محمدرضا لطفی

مدرس ریاضیات مؤلف کتاب های تیزهوشان پایه سوم، چهارم، پنجم، ششم انتشارات اندیشمند دبیر مدارس فرهنگ، پیام غدیر، صالحین، مصباح تهران طراح سوالات آزمون های تیزهوشان پایه چهارم، پنجم، ششم اندیشمند معاون و طراح آموزشی مدارس تهران 34 سال سابقه تدریس در مدارس تهران