پایــه شــــشم

• مباحثی که در این ترم برای پایه ششم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، علوم، هوش، ادبیات، هوش‌های تخصصی و موضوعی و آزمون شبیه ساز می‌باشد. • کل مباحث از ابتدا و به صورت کامل تدریس می‌شود و دانش آموز کل مبحث را در همان دوره، آموزش می بیند. •طی سال تحصیلی دانش آموزان عزیز به […]