استاد نگار آبگینه ساز

مدرس ریاضیات تالیف کتاب هندسه پایه ) دهم و یازدهم ( انتشارات تخته سیاه طراح سوال ازمون های ریاضی تیزهوشان گاج متوسطه اول طراح سوال هوش پایه ششم و نهم آزمون های گاج ویراستار کتاب ریاضی دهم انتشارات تخته سیاه ناظر علمی ریاضی متوسطه اول و دوم مجموعه منتا تدریس یار ریاضی عمومی دانشگاه امیرکبیر […]